kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

Obchodní podmínky a reklamační řádPřed zahájením nákupu v internetovém obchodě vilibaldo.cz, se prosím seznamte s obchodními podmínkami
a reklamačním řádem. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím on-line
obchodu umístěného na internetové adrese www.vilibaldo.cz pro území České a Slovenské republiky.
Tento internetový obchod provozuje Ing. Kateřina Vtípilová, Varhulíkové 1579/16, 17000 Praha 7, IČ
03503054. Provozovna - Kontaktní adresa pro veškerou korespondenci a zasílání zboží je: Ing. Kateřina
Vtípilová, Varhulíkové 1579/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu vilibaldo.cz,
Ing. Kateřina Vtípilová, se sídlem Varhulíkové 1579/16, 17000 Praha 7, identifikační číslo:
03503054, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové
stránce umístněné na internetové adrese www.vilibaldo.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání
zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace
přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen
zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy
(včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru
a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny
zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní
obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného
zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat
chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány
za správné.
3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje
objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro
smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění
všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami
na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce
(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky
(například písemně či telefonicky).
3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.
3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího.
3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant
objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém
případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.14. Dodací lhůta počíná běžet dnem uhrazení příslušné částky vč. případného přepravného na
účet společnosti. V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je zpravidla do 1 - 2
pracovních dnů po připsání částky na účet. V případě, že nebude možné vyexpedovat zboží do
sedmi (7) dnů od přijetí platby, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat
o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním,
který je schopen dodat ve lhůtě do sedmi (7) dnů. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat
výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. V případě, že kupující takovou
změnu, nebo delší dodací lhůtu neakceptuje, bude mu vrácena již uhrazená částka v plné výši
nejpozději do čtrnácti (14) dnů.
3.15. V případě, že objednané zboží není skladem, je u něj obvykle uvedena dodací lhůta případně
termín „na dotaz“. Toto se týká především zboží, které je vyráběné na zakázku dle požadavků
kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou potvrzení sjednané objednávky
včetně předpokládaného termínu dodání. Vlastní výrobu zboží započne prodávající nejdříve
po elektronickém potvrzení sjednaných podmínek ze strany kupujícího.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1552849103/0800, vedený
u společnosti Česká spořitelna, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“).
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením
a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou
i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení
čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 3.8.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy,
vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad
– fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě na adresu kupujícího,
v případě osobního převzetí ji prodávající předá kupujícímu při převzetí zboží.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit
od kupní smlouvy:
5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
5.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
5.1.3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně
smíseno s jiným zbožím,
5.1.4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů
jej není možné vrátit,
5.1.5. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím
výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení
od smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,
má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní
smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě.
5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.
Odstoupení od kupní smouvy může kupijící zaslat na adresu uvedenou v závěrečném ustanovení těchto podmínek spolu s vráceným zbožím,
nebo naskenované na elektronickou adresu prodávajícího reklamace@vilibaldo.cz. Pokud kupující
nevyužije vzorový formulář, je povinen pro odstoupení od smlouvy poskytnout informace minimálně
v rozsahu požadovaném v tomto formuláři. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí
ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od
smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu.
5.5. V případě vrácení zboží prodávajícímu, jej musí kupující odeslat doporučeně na adresu uvedenou
v závěrečném ustanovení těchto podmínek. Zboží nelze vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto
vrácené zboží nebude prodávající přijímat.
5.6. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a zcela v původním stavu (textilní výrobky neprané
a nežehlené).
5.7. Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího
upozornit prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu reklamace@vilbaldo.cz, či
telefonicky na čísle uvedeném v závěrečném ustanovení těchto podmínek a zároveň definovat
konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží). Provozovatel nebude přijímat neohlášené
zásilky.
5.8. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od obdržení vráceného zboží, a to stejným způsobem,
jakým je prodávající od kupujícího přijal. V případě platby v hotovosti budou finanční
prostředky vráceny bezhotovostně na účet určený kupujícím, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodnou jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím
kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
5.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.11. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu
se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující
riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu
svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. O
poškození zásilky je nutné sepsat zápis o škodě.


7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE, REKLAMAČNÍ PODMÍNKY – REKLAMAČNÍ
ŘÁD
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského
zákoníku).
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu
na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží
mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující - spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny,
která je uvedená v závěrečném ustanovení těchto podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace
se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího - spotřebitele reklamované zboží.
7.5. Záruční lhůta je vždy uvedena u jednotlivých produktů, obvykle 24 měsíců. Reklamace musí být
uplatněna v záruční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady
a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete
zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka
se nevztahuje na:
7.5.1. vady vzniklé běžným používáním;
7.5.2. nesprávným použitím výrobku;
7.5.3. nesprávným skladováním.
7.6. Zakoupení věci je kupující - spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně
jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
7.7. Pro uplatnění reklamace vyplní kupující „Formulář pro uplatnění reklamace“, který byl kupujícímu
zaslán v elektronické podobě při objednání zboží. Tento formulář spolu s přílohami zašle kupující
- spotřebitel prodávajícímu naskenovaný na adresu elektronické pošty reklamace@
vilibaldo.cz, nebo písemně prodávajícímu na adresu provozovny uvedenou v závěrečném
ustanovení těchto podmínek spolu s reklamovaným zbožím.
7.8. Zboží kupující zašle doporučeně prodávajícímu na adresu provozovny uvedenou v závěrečném
ustanovení těchto podmínek. Zboží nelze vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží
nebude prodávající přijímat.
7.9. Před odesláním zásilky s reklamovaným zbožím je kupující – spotřebitel povinen na tuto skutečnost
prodávajícího upozornit prostřednictvím elektronické pošty na elektronickou adresu reklamace@
vilbaldo.cz, či telefonicky na čísle uvedeném v závěrečném ustanovení těchto podmínek a
zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky (název zboží). Provozovatel
nebude přijímat neohlášené zásilky.
7.10. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.
V případě delších reklamací prodávající neprodleně informuje kupujícího o stavu reklamace.
Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým kupujícím - spotřebitelem,
jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.
Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze
zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické
adresy reklamace@vilibaldo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou
adresu kupujícího.
8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních
údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
ve znění pozdějších předpisů.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského
zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost,
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto
článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském
účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu
kupujícího předávány třetím osobám.
9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným
způsobem.
9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.9.5) provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo
k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv
odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od
kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, případně v elektronické
podobě. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené
a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, případně odesláním elektronické
pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím zaslaného prostřednictvím
pošty, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo
vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické
pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou
kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: jméno Ing. Kateřina Vtípilová, adresa provozovny - pro
veškerou korespondenci a zasílání zboží Varhulíkové 1579/16, 170 00 Praha 7 - Holešovice, adresa
elektronické pošty obecné informace info@vilibaldo.cz, objednávky objednavky@
vilibaldo.cz, vyřízení reklamace reklamace@vilibaldo.cz, telefon +420 602 753 695.

 

V Praze dne 17. 9. 2017                                                         Ing. Kateřina Vtípilová