kontaktní formulář
chci zaslat dotaz

Zásady zpracování osobních údajů

 

I. Správce

 

1.Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Kateřina Vtípilová, IČ 03503054, se sídlem Varhulíkové 1579/16, 170 00 Praha 7

 

2.Správce při zpracování osobních údajů postupuje podle následujících právních předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“),
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy,
  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

 

1.V případě, že nejste registrováni, pak zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete na základě Vaší objednávky, jedná se o následující údaje – identifikační (jméno, příjmení, IČ, DIČ), kontaktní (fakturační adresa, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo).

2. V případě, že jste registrováni, zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při registraci, jedná se o následující údaje – identifikační (jméno, příjmení, IČ, DIČ), kontaktní (fakturační adresa, doručovací adresa, e-mail, telefonní číslo), heslo pro vstup do systému.

 

III. Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), resp. pro vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou tak vyžadovány Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky; poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, neboť bez poskytnutí identifikačních a kontaktních údajů není možné smlouvu uzavřít,

splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR) – účetní, daňová a archivační povinnost správce, uplatnění práv z vadného plnění, popř. poskytnutí součinnosti jiným orgánům státní správy,

oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) pro zasílání obchodních sdělení, jestliže správce získal Váš e-mailový kontakt v souvislosti s prodejem zboží Vaší osobě,

Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), a to v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

 

IV. Lhůta zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění jednotlivých účelů. Vaše osobní údaje je nezbytné uchovávat po dobu 10 let za účelem zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi správcem a Vaší osobou. Správce je oprávněn zpracovávat Vaše základní osobní, identifikační a kontaktní údaje z komunikace po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

V. Příjemci – osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

Příjemcem Vašich osobních údajů jsou:

osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy, konkrétně se jedná o Českou poštu a

osoby zajišťující služby spojené s provozováním e-shopu, společnost GlobeWeb Czech s.r.o.,  sı́dlem Brno, Špitálka 122/33, PSC: 602 00, e-mail: osobniudaje@webczech.cz, GSM: +420 607 80 80 70, IC: 28325486. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte právo:

požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,

na opravu poskytnutých osobních údajů,

na výmaz poskytnutých osobních údajů

na omezení zpracování osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

na přenos osobních údajů na jiného správce,

vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu správce, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Výše uvedená práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu: info@vilibaldo.cz, nebo písemně na adresu: Ing. Kateřina Vtípilová, Varhulíkové 1579/16, 170 00 Praha 7. V případě uplatnění některého z výše uvedených práv, má správce právo po Vás požadovat jednoznačné ověření Vaší totožnosti.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.

2. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším příjemcům kromě výše uvedených a o Vašich osobních údajích zachováváme mlčenlivost.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely uvedené v bodě III.

4. Správce přijal taková bezpečnostní a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

5. Provozovatel e-shopu pro správce technicky zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

 

V Praze dne 22. 5. 2018

X

Tento web používá soubory cookies. Procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním a v případě poskytnutí dalších osobních údajů s jejich ochranou a zpracováním. Pro více informací klikněte zde.